Servis

Servisní oddělení společnosti EKOVUK MEDI, s.r.o. je v současné době jediné autorizované pracoviště, které má oprávnění provádět jakékoliv servisní zásahy na přístrojích PNEUVEN BEVUK, MEDI, RELAX a KOSMETIK. Kromě servisní činnosti provádíme pravidelné bezpečnostní kontroly (BTK) a odborné zaškolení obsluhujícího personálu. Zvolenou službu můžete objednat jednoduše vyplněním on-line objednávkového formuláře.

Naši servisní technici mají nejvyšší kvalifikaci splňující příslušnou vyhlášku č. 50/1978 Sb., § 7, 8, 9.

Jakékoliv porušení ochranných pečetí je v rozporu s  uživatelskou příručkou přístroje a výrobce nenese zodpovědnost za případnou újmu uživatele.   


Opravy

Opravy lze dle stáří přístroje rozdělit na záruční a pozáruční. Záruční doba přístroje je 24 měsíců, dodávané příslušenství má záruční dobu 24 nebo 12 měsíců. Konkrétní délka záruční doby je uvedena v záručním listě. 

Pro uplatnění záruční opravy nezapomeňte přiložit kopii záručního listu. 

V případě reklamace je nutné předložit, případně na místě vyplnit reklamační list, ve kterém je uvedeno, o jakou závadu se jedná, popřípadě jak se závada projevuje. Dále je třeba uvést, jakým způsobem požadujete reklamaci vyřídit.

Pozáruční oprava bude provedena až po schválení ceny opravy zákazníkem, potvrzené v reklamačním listu. Nabízíme také pozáruční servis přístrojů Pneuven u zákazníka. Hodina práce servisního technika činí 750,- Kč/h, cena dopravy do místa servisního zásahu je 10,50 Kč/km, ceny jsou uvedeny bez DPH. Bližší informace naleznete v Základním ceníku servisu a oprav.

Reklamované zboží je nutné doručit na adresu prodávajícího. Veškeré opravy se řídí Reklamačním řádem


BTK

Přístroje PNEUVEN BEVUK a MEDI jsou klasifikovány jako zdravotnické prostředky dle zákona č. 123/2000 Sb,o zdravotnických prostředcích, v platném znění. Provozovatelé tohoto přístroje tak mají povinnost, podle § 28 tohoto zákona, zajišťovat jeho pravidelnou údržbu a servis formou tzv. periodické bezpečnostně technické kontroly (BTK). Doporučený termín kontrol přístrojů u organizací poskytujících zdravotnické služby je jedenkrát za rok.

S ohledem na zdraví a bezpečnost konečných uživatelů je vhodné provádět BTK také u přístrojů PNEUVEN RELAX a KOSMETIK.

Nedodržení termínů servisních kontrol může vést k neuznání záruční odpovědnosti prodávajícího. Upozorňujeme také, že podle pokynu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL ZP-19) o Kontrole zdravotnických prostředků u poskytovatelů zdravotní péče, musí BTK a servis provádět pouze výrobce nebo autorizovaný servis. V případě porušení ustanovení této vyhlášky je BTK neplatná.

Cena za provedení BTK je 2.500,- Kč bez DPH. Zákazník obdrží protokol, který splňuje požadavky kontrolních orgánů státní správy a uchová jej v evidenci.

Dále nabízíme také revizi elektrických zařízení dle platných norem za cenu 1.000,- Kč.


Ochrana osobních údajů

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme, že v souvislosti s prodejem, servisem a prezentací našeho zboží a služeb provádíme zpracování vašich osobních údajů.
V případě obchodování s firmou, která je právnickou osobou, jde o kontaktní informace o osobách, se kterými komunikujeme na straně zákazníka.
V případě fyzických osob jde o osobní údaje firmy – fyzické osoby a kontaktní informace o osobách, se kterými komunikujeme na straně zákazníka.
Jedná se o údaje, které potřebujeme pro zajištění plnění smlouvy nebo objednávky a následnou fakturaci a případné řešení reklamací. Také pracujeme s kontaktními informacemi na osoby, které potřebujeme v oprávněném zájmu pro organizační zajištění dodávek.  
Fakturační údaje musíme ponechávat v evidenci z právní povinnosti podle zákona o DPH po dobu 10-ti let.
Kontaktní údaje z titulu oprávněného zájmu v souladu se zákonem 480/2004 používáme i pro zasílání e-mailových nabídek. Možnost odmítnout toto zasílání je součástí každé zprávy.
Máte právo na jejich výpis, opravu, výmaz, omezení zpracování, podání námitky, odvolání souhlasu a podání stížnosti. 
Správcem osobních údajů je EKOVUK MEDI, s.r.o., adresa: Na Maninách 1590/29, Praha 7, PSČ 17000.
Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou: nemeckova@pneuven.cz, tel.: +420220303001.
Zde si můžete přečíst naše Pravidla ochrany osobních údajů


Obchodní podmínky

Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu. 

Osobní informace, které od Vás požadujeme, potřebuje naše společnost EKOVUK MEDI, s.r.o. pro přijetí objednávky a zajištění dodání objednaného zboží nebo služby. Po dodání jsme povinni tyto údaje uchovat po dobu záruční lhůty pro vyřízení případné reklamace a dále je musíme uchovávat podle zákona o DPH. Osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením GDPR.

Soubory ke stažení

Obchodní podmínky 

Pravidla ochrany osobních údajů

 

 


Reklamační řád

Reklamační řád společnosti EKOVUK MEDI, s.r.o. , platný od 1.1.2014, je zpracován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem a zákonem č. 639/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele v aktuálním znění.  

Soubory ke stažení

Reklamační řád

Reklamační list


objednávka servisu